Frozen Waterfall

frozen waterfallA beautiful frozen waterfall located in Beijing’s Miyun County.

frozen waterfall
Source: Xinhua
Tags: |

Comments